Arkonka Szczecin

Na zlecenie Biura Architektonicznego HAMER Marcin Hamerski i Zakładu Usług Komunalnych Miasta Szczecin wykonaliśmy dokumentację przetargową branży drogowej, zagospodarowania terenów zielonych oraz części terenów rekreacyjnych dla zadania pn.: “Przebudowa kąpieliska Arkona w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – dokończenie realizacji inwestycji”.

Zakres powierzonych prac dotyczył:

weryfikacji inwentaryzacji stanu zaawansowania robót budowlanych po zejściu Wykonawcy z budowy, opracowania dokumentacji przetargowej w tym projektu wykonawczego, rysunków uzupełniających i przedmiarów oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze zrealizowanej już inwestycji.